Regulamin ECO Certyfikat

REGULAMIN CERTYFIKATU


§1

 1.  ECO Certyfikat jest certyfikatem ekoturystyki przyznawanym obiektom hotelarskim w ramach Projektu Ekologicznej Certyfikacji Obiektów.
 2.  Certyfikat jest wydawany przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 34-500.
 3.  Celem certyfikacji jest promocja ekologicznych usług hotelarskich poprzez wprowadzenie wysokich standardów ekologicznych i etycznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju turystycznego.
 4.  Certyfikacja odbywa się w ramach zgłoszeń na podstawie deklaracji (Załącznik nr 2).
 5.  W ramach certyfikacji przeprowadzany jest audyt przez Komisję Certyfikującą polegający na ocenie obiektu hotelarskiego z jego infrastrukturą, usługami i ofertą.
 6.  Certyfikat otrzyma obiekt hotelarski z pozytywnym wynikiem audytu.
 7.  Obiekt hotelarski, który otrzyma Certyfikat będzie mógł posługiwać się nim w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Użycie znaku powinno odbywać się zgodnie z identyfikacją graficzną (Załącznik nr 1 ) wyłącznie w okresie ważności Certyfikatu.
 8. Certyfikat jest płatny i przyznawany na okres 2 lat od daty wydania. Po upływie tego okresu obiekt hotelarski może ubiegać się o ponowną certyfikację.
 9. Obiekt hotelarski, który otrzyma certyfikat zostaje wpisany do katalogu Eco Obiektów na stronie https://www.eco-certyfikat.pl/


§2

 1. Organem przeprowadzającym audyt jest Komisja Certyfikująca przy Tatrzańskiej Izbie Gospodarczej.
 2.  Organem przyznającym Certyfikat jest Zarząd Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
 3. W skład Komisji Certyfikującej wchodzą osoby delegowane przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą.
 4.  Zarząd Tatrzańskiej Izby Gospodarczej na wniosek Komisji Certyfikującej przyznaje i odbiera Certyfikat oraz rozstrzyga wszelkie spory związane z certyfikacją.
 5.  Od decyzji Komisji Certyfikującej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o decyzji. Odwołanie powinno zostać przesłane drogą mailową na adres biuro@tig.zakopane.pl lub na adres Tatrzańska Izba Gospodarcza ul. Kościuszki 15, 34-500 Zakopane. Zarząd Tatrzańskiej Izby Gospodarczej ma obowiązek rozpatrzeć odwołanie w terminie 30 dni lub poinformować zainteresowany obiekt hotelarski, o terminie niezbędnym do rozpatrzenia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania nie przewiduje się dalszych kroków odwoławczych. Decyzja po procesie odwoławczym jest ostateczna.


§3

 1.  W ramach procedury nadawania Certyfikatu zostanie przeprowadzony audyt w oparciu o kryteria zawarte w (Załączniku nr.3a i 3b) obejmujący w szczególności:
  a. architekturę i otoczenie obiektu,
  b. pokoje i pozostałe pomieszczenia,
  c. infrastrukturę techniczną i działalność operacyjną,
  d. edukację ekologiczną,
  e. informację i promocję.

§4

 1.  Obiekt hotelarski zainteresowany przyznaniem Certyfikatu składa:
  a. deklarację przystąpienia ( Załącznik nr 2 ) do procesu certyfikacji mailem na adres biuro@tig.zakopane.pl lub pisemnie na adres Tatrzańska Izba Gospodarcza
  ul. Kościuszki 15, 34-500 Zakopane.
  b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą w toku procedury certyfikacji i w okresie ważności Certyfikatu. Gromadzenie danych osobowych służyć będzie wyłącznie do celów procedury certyfikacyjnej oraz promocji obiektów ( *).
 2.  Złożenie deklaracji przystąpienia do procesu certyfikacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 3.  Po złożeniu deklaracji zostanie przeprowadzony audyt w obiekcie hotelarskim w ustalonym wcześniej terminie.
 4.  Audyt pozwoli określić zakres w jakim obiekt hotelarski spełnia wymagania Certyfikatu. Szczegółowe wymagania zostały określone w Załączniku nr 3a i 3 b.
 5. Podczas przeprowadzania audytu zostaje sporządzony protokół. W przypadku nie spełniania wymogów zostają sporządzone rekomendacje z wytycznymi do realizacji, które doręcza się obiektowi.
 6.  O przyznaniu Certyfikatu obiekt hotelarski zostaje powiadomiony pisemnie lub mailowo w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji przez Komisję Certyfikującą.

§5

 1.  W przypadku wygaśnięcia Certyfikatu obiekt hotelarski zobowiązany jest do usunięcia znaków i informacji wskazujących na jego posiadanie we wszelkich miejscach i materiałach.
 2.  W przypadku potwierdzonych informacji o rażącym naruszeniu wymogów Certyfikatu Komisja Certyfikująca może podjąć decyzję o cofnięciu jego przyznania.
  Decyzja zostanie poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym i wezwaniem do złożenia wyjaśnień w tej sprawie na piśmie.
 3.  W przypadku posługiwania się Certyfikatem bez jego przyznania, po jego wygaśnięciu lub odebraniu na obiekt hotelarski może zostać nałożona kara w wysokości do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
 4.  W razie powstania szkody na rzecz Tatrzańskiej Izby Gospodarczej na skutek posługiwania się Certyfikatem przez obiekt hotelarski nie mający ku temu uprawnień bądź ich pozbawiony, Tatrzańska Izba Gospodarcza może dochodzić naprawienia tej szkody na zasadach ogólnych.

§6

 1.  Obiekt hotelarski w ramach procesu certyfikacji ponosi opłaty za przeprowadzenie audytu przez Komisję Certyfikującą:
  a. 300 PLN netto dla obiektów hotelarskich do 10 pokoi
  b. 500 PLN netto dla obiektów hotelarskich od 11 do 24 pokoi
  c. 700 PLN netto dla obiektów hotelarskich od 25 do 49 pokoi
  d. 1.200 PLN netto dla obiektów hotelarskich powyżej 50 pokoi
 2.  Przy powtórnym audycie, obiekt hotelarski ponosi opłatę w wysokości 25 % kosztów audytu z pkt.1
 3.  Po upływie terminu ważności Certyfikatu obiekt hotelarski za kolejny audyt ponosi opłatę w wysokości 50 % kosztów audytu z pkt.1
 4.  Członek Tatrzańskiej Izby Gospodarczej nie ponosi opłat za przeprowadzenie audytu przez Komisję Certyfikującą.
 5. Zarząd Tatrzańskiej Izby Gospodarczej może zwolnić obiekt hotelarski z opłaty za przeprowadzenie audytu przez Komisję Certyfikującą.

§7

 1.  Obiekt hotelarski ponosi opłatę za wydanie certyfikatu w wysokości 100 PLN netto.


(*)
Administratorem danych osobowych jest Tatrzańska Izba Gospodarcza z siedzibą w Zakopanem, ul. Kościuszki 15, 34-500 Zakopane, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 736-10-02-225, REGON 490076839.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: biuro@tig.zakopanepl lub listownie na adres administratora danych.


Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu certyfikacji obiektu hotelarskiego.

Dane osobowe przetwarzane są w celu certyfikacji obiektu hotelarskiego:
1. przeprowadzenia audytu i nadania Certyfikatu
2. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
3. w celach analitycznych [optymalizacji usług, procesów obsługi, budowania wiedzy o potrzebach itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
7.W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8.W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
9.Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące uprawnienia nadane z mocy prawa.
Zgodnie z RODO, przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
10.Można wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając informację na adres: biuro@tig.zakopane.pl lub listownie na adres administratora danych.
W zakresie przetwarzania danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

11.Możemy udostępnić dane osobowe podmiotom trzecim jeśli jest to niezbędne do realizacji certyfikacji. Do danych mogą mieć dostęp nasi partnerzy, współpracownicy podwykonawcy współuczestniczący w realizacji projektu ECO Certyfikat. Dane osobowe możemy udostępnić jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.
12.Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem roszczeń w związku z certyfikacją. W celach marketingowych możemy przetwarzać dane do czasu wygaśnięcia lub odebrania oraz do momentu, w którym zostanie wniesiony sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.